Bing Qi

Part-Time Lecturer

Office: Mackenzie Chown A325
905 688 5550 x3918
bing.qi@brocku.ca